Toto je OBCHODNÍ SEKCE webu.
Pro návrat na hlavní stránky, klikněte na web ŠMZ.

Obchodní podmínky

prosíme o přečtení

Přečtěte si, prosím, níže uvedený text pečlivě. Odesláním objednávky, tedy kliknutím na tlačítko ODESLAT v prodejním formuláři potvrzujete, že vám byly před uzavřením smlouvy sděleny zákonem stanovené informace, že jste se seznámili s našimi obchodními podmínkami, a že jim plně rozumíte a souhlasíte s nimi. Pokud tomu tak není, na uvedené tlačítko prosím neklikejte. Děkujeme.

 

INFORMACE PRO SPOTŘEBITELE dle §1811 odst.2 OZ

Před tím, než se rozhodnete zakoupit si námi nabízený produkt/službu, je naší zákonnou povinností informovat Vás o naší společnosti a o pravidlech našeho obchodování s Vámi prostřednictvím internetu, tj. obchodování prostřednictvím prostředků komunikace na dálku.

KDO JSME A KDE NÁS můžete KONTAKTOVAT

Prodávajícím je:

Bc.Kateřina Jindrová Zítková, se sídlem Radlická 571/70, Praha 5, 15000, IČ 01601903

a

Lukáš Jindra, dipl.um., se sídlem U Suchého dubu 1056, Pardubice, 53002, IČ: 75574985.

Kontaktovat nás můžete:

 • Pro on-line komunikaci a reklamace na email adrese: skola@modernizpev.cz

JAK OBCHODUJEME

 • S použitím prostředků komunikace na dálku, tj.internetu, nabízíme různé produkty a služby (online vzdělávací programy, semináře, knihy, CD) v oblasti pěveckého rozvoje. Blíže se o našich produktech dozvíte v části NAŠE PRODUKTY A SLUŽBY.
 • Veškeré smluvní vztahy s Vámi uzavíráme v souladu s Právním řádem ČR, právní vztahy vysloveně neupravené smlouvou a obchodními podmínkami se řídí občanským zákoníkem a zákonem o ochraně spotřebitele v platném znění.
 • Smlouvy jsou uzavírány v českém jazyce.
 • Smlouvu s Vámi uzavíráme prostřednictvím webového rozhraní online.modernizpev.cz. Webovým rozhraním jste veden jednotlivými kroky k objednání produktu či služby a máte možnost si zadaná data a údaje před podáním objednávky zkontrolovat a opravit.
 • Prodejní formulář obsahuje vždy informaceo Vás, objednávaném produktu či službě, ceně včetně uvedení daní a poplatků, způsobu úhrady kupní ceny, údaje o požadovaném způsobu doručení a informace o nákladech spojených s dodáním produktu či poskytnuté služby. U on-line produktů náklady na dodání neúčtujeme. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto se neliší od základní sazby.
 • Smlouva s Vámi je uzavřena odesláním Vaší objednávky(nikoliv až po potvrzení objednávky). Odesláním objednávky stvrzujete, že souhlasíte s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání smlouvy, že jste byl předem informován o všech náležitostech smlouvy, že jste se seznámil s obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí kupní smlouvy a že s nimi souhlasíte. Údaje uvedené Vámi o Vás v objednávce považuje naše společnost za správné. Vylučujeme přijetí nabídky s dodatkem či odchylkou.
 • Bereme ochranu vašich soukromých údajůvážně a chtěli bychom, abyste se při návštěvě našich internetových stránek cítili dobře. Ochrana vašeho soukromí při zpracování osobních údajů je pro nás důležitou záležitostí, kterou při našich obchodních procesech bereme na zřetel. Osobní údaje, které jsou získávány během návštěvy našich webových stránek, zpracováváme v souladu se Zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů - blíže čl.10 OP. Neustále vylepšujeme technická a organizační bezpečnostní opatření tak, abychom chránili u nás vedené údaje proti manipulaci, ztrátě, zničení a zásahu nepovolaných osob.

NAŠE PRODUKTY A SLUŽBY

Označení produktu (zboží) nebo služby a popis jejich hlavních vlastností jsou vždy specifikované na webovém rozhraní online.modernizpev.cz. Rádi bychom Vás upozornili, že naše produkty (online vzdělávací programy, semináře, knihy, CD)  podléhají ochraně dle autorského práva. Jakékoliv jejich šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora je zakázáno.

Všechny produkty a služby naší společnosti slouží pro vzdělávací a informační účely v oblasti pěveckého rozvoje. Informace, které zprostředkováváme, jsou pouze návody a doporučení, nejsme jakkoliv odpovědni za váš úspěch či neúspěch při jejich aplikaci v praxi, neboť ten je odvislý od řady dalších faktorů, které nemůžeme ovlivnit, jako např. vašich dovedností, možností, znalostí, schopností, obětavosti, situace na trhu, apod. Informace obsažené v těchto produktech nemohou nahradit ani individuální konzultaci kvalifikovaného odborníka. Blíže čl.9 OP.

CENA, ZPŮSOB PLATBY A DODÁNÍ

Cena produktu nebo služby včetně všech daní a poplatků je vždy uvedena na webovém rozhraní u konkrétního produktu či služby včetně informace o tom, že je cena s DPH. Cena je vždy uvedena na prodejním formuláři.  Způsob platby je uveden v čl.3 OP,náklady spojené s dodáním jsou uvedeny v čl.4 OP.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY, PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

Podmínky, lhůtu a postup pro uplatnění zákonného práva na odstoupení od smlouvy jsou upraveny v čl.6 OP.

Údaje o právech vznikající z vadného plnění a podmínky pro uplatňování, včetně informací o nákladech spotřebitele spojených s navrácením zboží v souvislosti s odstoupením od smlouvy  naleznete  v čl.6 a čl.7 OP.

GARANCE VRÁCENÍ PENĚZ

Vrácení peněz je stanoveno dle obchodního zákona. Bližší podmínky pro uplatnění jsou v čl.8 OP.

PODROBNOSTI  NALEZNETE V NÍŽE UVEDENÝCH OBCHODNÍCH PODMÍNKÁCH, KTERÉ JSOU NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ KAŽDÉ, S NÁMI UZAVŘENÉ, KUPNÍ SMLOUVY NA VÁMI VYBRANÝ PRODUKT ČI SLUŽBU.

 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 

pro prodej informačních produktů a služeb s použitím internetu

Obsah

 1. Obecná ustanovení
 2. Objednávka a Uzavření kupní smlouvy
 3. Cena, způsob úhrady
 4. Dodací podmínky
 5. Zabezpečení, ochrana autorských práv
 6. Odstoupení od smlouvy
 7. Práva z vadného plnění, reklamace
 8. Garance vrácení peněz
 9. Vyloučení odpovědnosti za Váš úspěch či neúspěch
 10. Ochrana osobních údajů
 11. Zvláštní ustanovení - pravidla pro vybrané produkty - Splátkový prodej, Živé akce-semináře a workshopy, ČLENSTVÍ VE VIRTUÁLNÍ ŠKOLE + opakované platby, a další...
 12. Závěrečná ustanovení

1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "Podmínky") platí pro prodej produktů a služeb prodávajícího, kterým je:

Bc.Kateřina Jindrová Zítková, se sídlem Radlická 571/70, Praha, 15000, IČ 01601903

a

Lukáš Jindra, dipl.um., se sídlem U Suchého dubu 1056, Pardubice, 53002, IČ: 75574985,

uzavřených s kupujícím prostřednictvím prostředků komunikace na dálku přes rozhraní webových stránek prodávajícího.

1.2. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího (dále také „zákazník“ či „účastník“).

1.3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.

1.4. Je-li smluvní stranou spotřebitel (jiná osoba, než podnikatel, který činí objednávku v rámci své podnikatelské činnosti), řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami také občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.).

1.5. Tyto obchodní podmínky jsou uvedeny na webových stránkách prodávajícího a platí pro prodej produktů a služeb prodávajícího na webových stránkách online.modernizpev.cz

 1. OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

2.1. Označení produktu (zboží), popis jeho hlavních vlastností  a cena, včetně informace o tom, že je cena s DPH,  je uvedeno na webovém rozhraní prodávajícího. Cena je dále vždy uvedena i na objednávkovém formuláři. Nabídka prodeje zůstává v platnosti po dobu, kdy je zobrazována na webovém rozhraní.

2.2 Prodejní formulář obsahuje vždy informace o zákazníkovi, objednávaném produktu,  zboží nebo službě, ceně včetně uvedení daní a poplatků, způsobu úhrady kupní ceny, údaje o požadovaném způsobu doručení a informace o nákladech spojených s dodáním produktu či poskytnuté služby. U on-line produktů náklady na dodání účtovány nejsou. Náklady vzniklé zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí zákazník sám, přičemž tyto se neliší od základní sazby.

2.3. Smluvní vztah mezi prodávajícím a zákazníkem vzniká odesláním objednávky (nikoliv až po potvrzení objednávky). Objednávku podá zákazník kliknutím na tlačítko „Odeslat “. Od tohoto momentu vznikají mezi ním a prodávajícím vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami. Podáním objednávky zákazník stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Podmínkou platné elektronické objednávky je vyplnění všech předepsaných údajů a náležitostí uvedených v prodejním formuláři. Prodávající vylučuje přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou.

2.4. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání a zákazník má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.

2.5. Zákazník souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání smlouvy.

2.6. Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Smlouva, resp. příslušný daňový doklad, bude uložen v elektronickém archivu prodávajícího po dobu 5 let od jejího uzavření za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám.

2.7. Prodávající je povinen poskytnout či dodat produkt/zboží/službu, které si zákazník objednal a zákazník se zavazuje produkt/zboží/službu převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu. Povinnosti dodat produkt/zboží/službu je prodávající zbaven v případě vyprodání zásob, o čemž bude zákazník informován.

2.8. Vlastnické právo k produktům/zboží přechází na zákazníka zaplacením kupní ceny a jeho převzetím.

2.9. Zákazník je srozuměn s tím, že pro řádné užívání online vzdělávacích produktů je třeba z jeho strany splnit technické požadavky– aktualizovaný software. V případě použití neaktualizovaného softwaru - internetového prohlížeče může být omezena funkcionalita.

 1. CENA, ZPŮSOB ÚHRADY

3.1. Cena produktů, zboží a služeb, včetně informace o tom, že je cena s DPH,  je  uvedena na webovém rozhraní prodávajícího. Cena je vždy uvedena i na prodejním formuláři.

3.2. U vybraných produktů prodávajícího (CD, knihy) je zákazník společně s cenou povinen zaplatit i náklady spojené s jeho balením a dodáním. Cena za balení a dodání je vždy uvedena na prodejním formuláři, je-li prodávajícím účtována.

3.3. Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě smlouvy zákazníkovi daňový doklad – fakturu, který slouží jako doklad o zakoupení produktu, zboží či služby. Prodávající  není plátcem daně z přidané hodnoty.

3.4.Cenu produktu/zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží hradí zákazník bezhotovostním způsobem a na účet zvolený v prodejním formuláři.

3.5. Bezhotovostní platba je možná pouze bankovním převodem na základě faktury nebo emailu s platebními údaji.

3.6. Platba je jednorázová. Prodávající si vyhrazuje právo u vybraných produktů umožnit zákazníkovovi splátkový prodej. Podmínky splátkového prodeje jsou uvedeny v čl.11 OP.

3.7. Zákazník je povinen uhradit cenu společně s uvedením správného variabilního symbolu platby, nebo poznámky pro příjemce - jméno objednavatele, jinak prodávající nebude schopen platbu identifikovat a poskytnout včas požadované plnění.

3.8. Kupní cena je splatná do 3 pracovních dnů od uzavření smlouvy (od data vystavení faktury), není-li uvedeno jinak, závazek zákazníka uhradit cenu za produkt/zboží či službu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

3.9. V případě prodlení s úhradou jakékoliv částky (kupní ceny), kterou je zákazník povinen zaplatit, se zákazník zavazuje zaplatit prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení, maximálně však do výše kupní ceny produktu/zboží/služby.

 1. DODACÍ PODMÍNKY

4.1. U online vzdělávacích produktů se dodáním rozumí zaslání přístupových údajů ze strany prodejce na emailovou adresu zákazníka uvedenou v prodejním formuláři, případně zasláním odkazu URL adresy.

4.2. Přístupové údaje poskytne prodávající zákazníkovi až po zaplacení celé kupní ceny, a to nejpozději do tří dnů, není-li uvedeno jinak.

4.3. V případě CD, knih, dárkových předmětů prodávající dodává a doručuje objednané zboží dle velikosti a váhy balíkem České pošty, v co nejkratším termínu, obvykle do 2-20 pracovních dnů od obdržení platby. Místo dodání je stanoveno na základě prodejního formuláře zákazníka. Za splnění dodávky se považuje dodání předmětu na adresu uvedenou v prodejním formuláři.

 1. ZABEZPEČENÍ A OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV

5.1. Přístupové údaje k online produktům či na příslušnou URL adresu jsou určeny pouze pro  osobní potřebu zákazníka. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Zákazník je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu k online produktu či poskytnuté URL adrese. Prodávající nenese žádnou odpovědnost za zneužití uživatelského jména a hesla třetí osobou.

5.2. Produkty, které prodávající prostřednictvím webového rozhraní prodává (online vzdělávací programy, webináře, knihy, CD, DVD) včetně jejich náplně, podléhají právní ochraně dle autorského práva. Jakékoliv jejich šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora je zakázáno. Oprávnění k výkonu práva autorské dílo užít může být zákazníkovi poskytnuto jen na základě licenční smlouvy. Zákazník odpovídá prodávajícímu za újmu, kterou porušením práv na ochranu autorského díla způsobí.

 1. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

6.1. Odstoupení od smlouvy ze strany spotřebitele

Je-li kupující spotřebitelem, má právo v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů od převzetí/dodání produktu, zboží, a to bez udání důvodu a jakékoliv sankce. Toto právo neslouží jako způsob řešení reklamace zboží.

6.2. Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě, prosíme vás o dodržení níže uvedených podmínek:

 • Nejpozději 14. den po převzetí produktu/zboží musí být prodávajícímu odeslán projev vůle o odstoupení od smlouvy.
 • Formulář pro odstoupení od smlouvy ke stažení zde.
 • Odešlete formulář, prosím, emailem na skola@modernizpev.cz spolu s uvedením čísla objednávky, jména a data nákupu.
 • CD, DVD, knihy či dárkové předměty doručte zpět na vlastní náklad na adresu:

 Kateřina Jindrová Zítková Radlická 571/70, Praha 5, 15000

 a to nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy.

 • CD, DVD, knihy či dárkové předměty, které budete odesílat v rámci tohoto odstoupení, doporučujeme vracet v původním neporušeném obalu,zboží by nemělo nést známky použití, mělo by být nepoškozené, kompletní a s kopií dokladu o koupi. Neposílejte zboží na dobírku.
 • Upozorňujeme, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelzemimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud byl porušen jejich původní obal. Právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit u smluv na dodání digitálního obsahu, nebyl-li dodán na hmotném nosiči či u smluv o poskytování služeb.
 • Peníze za produkt/zboží Vám budou vráceny stejným způsobem, jako byly obdrženy a to do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Prodávající není povinen zákazníku vrátit přijaté peněžní prostředky dříve, než mu zákazník předá zboží nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal a potvrdí přijetí opravného daňového dokladu.
 • V případě odstoupení zákazníka od smlouvy na online vzdělávací produkt, je prodávající oprávněn neprodleně po doručení odstoupení zákazníkovi deaktivovat a znemožnit přístup do členské sekce programu.

6.3. Odstoupení od smlouvy ze strany prodávajícího

Prodávající je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu, pokud zjistí, že druhá strana porušila smlouvu podstatným způsobem. Pro účely této smlouvy se za podstatné porušení této smlouvy považuje:

 • prodlení zákazníka s úhradou kupní ceny nebo dílčí úhrady (splátky) více jak 2 dny po době splatnosti;
 • porušení povinností na ochranu autorského práva (čl.5 OP) ze strany zákazníka.
 1. PRÁVA A POVINNOSTI Z VADNÉHO PLNĚNÍ, REKLAMACE

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, tj. práv z vadného plnění, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

7.2. Prodávající odpovídá zákazníkovi, že zboží při převzetí nemá vady. V případě, že věc při převzetí není ve shodě s kupní smlouvou, má zákazník právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu produkt/zboží uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě.

7.3.Vadné plnění  uplatňuje zákazník bez zbytečného odkladu u prodávajícího, nejpozději však do dvou let od převzetí zboží.

7.4. Pro reklamaci nás prosím kontaktujte emailem na adrese skola@modernizpev.cz. Součástí reklamace by mělo být přiložení dokladu o koupi a popis závady. O způsobu vyřízení reklamace budete informováni emailem.

7.5. Zákazník může požadovat bezplatné odstranění vady,  přiměřenou slevu z ceny a  není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad. Není-li oprava nebo výměna možná, na základě odstoupení od smlouvy může zákazník požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

7.6. Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se zákazníkem nedohodne na delší lhůtě.

7.7. Prodávající není povinen nároku zákazníka vyhovět, pokud prokáže, že tento před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil. Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití. Rovněž prodávající neodpovídá za závady, které mohou vzniknout zákazníku díky pomalému internetovému připojení kupujícího, neaktualizovanému internetovému prohlížeči či nenainstalovanému povinnému softwaru pro spuštění webináře či online produktu, které není schopen ovlivnit. On-line vzdělávací produkty a webináře obsahují pouze návody a doporučení, prodávající rovněž  neodpovídá za  úspěch či neúspěch zákazníka při aplikaci v praxi.

 1. GARANCE VRÁCENÍ PENĚZ

8.1. Garance vrácení peněz je 14 dní od objednávky.

8.2. Odstoupení od smlouvy v případě nespokojenosti zašlete elektronickou formou na skola@modernizpev.cz s prohlášením, že od smlouvy odstupujete a s přiložením kopie faktury/daňového dokladu a data nákupu.

8.3. Peníze Vám budou vráceny stejným způsobem, jako byly obdrženy, a to do 30 dnů od doručení emailu s odstoupením od smlouvy a zaslaného potvrzení o přijetí opravného daňového dokladu na naši emailovou adresu. Po obdržení žádosti dojde automaticky k deaktivaci Vašeho přístupu k produktu.

 1. VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

9.1.Všechny produkty a služby naší společnosti slouží pro vzdělávací a informační účely v oblasti pěveckého rozvoje. Informace, které zprostředkováváme, jsou pouze návody a doporučení. Nejsme jakkoliv odpovědni za Váš úspěch či neúspěch při jejich aplikaci v praxiza Vaše pocity, zdravotní stav a stavy, které můžete prožívat. Po celou dobu trvání on-line produktu jste plně svéprávní a plně zodpovědní za své jednání, chování a své rozhodování.  Váš úspěch je odvislý od řady dalších faktorů, které nemůžeme ovlivnit, jako např. Vašich dovedností, možností, znalostí, schopností, obětavosti, situace na trhu, obchodních znalostí, zdravotního stavu apod.

9.2.V případě vzdělávacích produktů v oblasti pěveckého rozvoje  bychom Vás rádi upozornili na fakt, že v průběhu on-line programů můžete být vystaveni fyzickému, psychickému či emocionálnímu zatížení, a je plně na Vaši zodpovědnosti a rozhodnutí, zda navrhovaná cvičení či úkoly podstoupíte či nikoliv.  Účast v on-line programech pěveckého rozvoje je určena zdravým svébytným lidem, kteří mají zájem o osobní růst, a kteří netrpí žádnou duševní či mentální poruchou.

9.3. Rádi bychom Vás upozornili, že informace obsažené v našich produktech nemohou nahradit individuální konzultaci kvalifikovaného odborníka. Rovněž nemohou nahradit lékařskou či psychoterapeutickou péči. Produkty mohou obsahovat informace o produktech a službách třetích osob a i tyto informace jsou pouze doporučením a vyjádřením názoru k dané problematice.

 1. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

10.1. Prodávající plně respektuje důvěrný charakter Vašich dat, která vyplňujete do objednávky a poskytujete prodávajícímu. Data jsou zabezpečena a chráněna proti zneužití. Používáme je k realizaci celého obchodu, včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci Vašich bezhotovostních plateb a pro komunikaci s Vámi, tedy veškeré zákaznické administrativy a rovněž k marketingovým účelům. Tato data jsou ukládána v databázi s přísným zabezpečením proti zneužití a nejsou poskytována třetím stranám.

10.2. Na požádání Vám prodávající podle možnosti obratem a písemně oznámí, zda a jaké osobní údaje má o Vás zaznamenané. Pokud by navzdory našim snahám o správnost údajů a aktuálnost byly zaznamenány nesprávné informace, na požádání je opravíme. Pokud máte otázky týkající se zpracování Vašich osobních údajů, můžete je směřovat na skola@modernizpev.cz, kde Vám jsme k dispozici nejen v případě žádosti o informace, ale i v případě podnětů nebo stížností.

10.3. Získávání a zpracovávání osobních údajů

Když navštívíte naše webové stránky, zaznamenají naše webové servery standardním způsobem IP adresu, která vám byla přidělená poskytovatelem internetových služeb, webovou stránku, z které nás navštívíte, webové stránky, které u nás navštívíte, a také datum a délku návštěvy. Osobní údaje se zaznamenají jen tehdy, když nám je poskytnete z vlastní vůle, například v rámci registrace, anket, vypsání cen nebo na realizaci smlouvy. Postoupení osobních údajů státním zařízením a úřadům následuje jen v rámci závazných právních předpisů. Naši spolupracovníci, agentury a obchodníci jsou z naší strany vázáni diskrétností.

10.4. Možnost odhlášení

Chceme Vaše údaje použít k tomu, abychom vás mohli informovat o našich produktech a službách, případně zjistit váš názor na ně. Účast na takovýchto akcích je samozřejmě dobrovolná. Pokud byste s nimi nesouhlasili, můžete nám to kdykoliv oznámit, abychom mohli údaje podle toho zablokovat. V případě emailové komunikace se z odběru můžete kdykoliv odhlásit s pomocí odhlašovacího odkazu uvedeného v patičce každého emailu.

10.5. Souhlas se zpracováním osobních údajů

Vyplněním prodejního formuláře zákazník souhlasí se zařazením jím vyplněných osobních údajů do databáze prodávajícího:

Bc.Kateřina Jindrová Zítková, se sídlem Radlická 571/70, Praha 5, 15000, IČ 01601903

a

Lukáš Jindra, dipl.um., se sídlem U Suchého dubu 1056, Pardubice, 53002, IČ: 75574985,

 a s jejich následným zpracováním prostřednictvím pro marketingové účely a obchodní sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zásad o ochraně osobních údajů, a to na dobu do odvolání souhlasu.

Zároveň zákazník uděluje souhlas s tím, aby mu prodávající zasílal informace o připravovaných akcích a nabídce svých obchodních partnerů.

10.6. Cookies

Používáme cookies k tomu, abychom mohli sledovat preference návštěvníků a podle toho optimálně vytvářet webové stránky. Cookies jsou malé “soubory”, které se uloží na Váš pevný disk. To vede k usnadnění navigace a zajištění vysoké míry uživatelského komfortu webové stránky. Cookies se mohou využívat ke zjištění, zda jste už ze svého počítače navštívili naše stránky. Identifikuje se pouze cookie na Vašem počítači.

Používání cookies můžete deaktivovat ve Vašem internetovém prohlížeči.

 

 1. Zvláštní ustanovení pro vybrané produkty
 • A) PODMÍNKY SPLÁTKOVÉHO PRODEJE
 • Prodej na splátky je umožněn pro nákup online vzdělávacích produktů označených  prodejcem.
 • Splátkový kalendář - počet splátek a jejich výše, je uveden na webových stránkách  produktu.
 • Možnost hrazení kupní ceny ve splátkách si zákazník volí při vyplňování prodejního formuláře.
 • V případě zvolení hrazení kupní ceny ve splátkách a použití platební karty zákazník souhlasí s provedením opakovaných plateb jednotlivých splátek z jeho platební karty až do úplného splacení zakoupeného produktu nebo služby.
 • V případě hrazení kupní ceny ve splátkách jsou přístupové údaje, příp.odkaz na URL adresu zákazníka, poskytnuty na jím uvedenou emailovou adresu po uhrazení a připsání první splátky na účet prodávajícího.
 • Přístup k online vzdělávacímu produktu před úplným zaplacením kupní ceny má  kupující zajištěn za předpokladu řádného plnění splátkového kalendáře, tzn. že hradí dílčí  splátky řádně a včas.
 • Prodávající má právo pozastavit přístup zákazníka do online vzdělávacího programu/produktu, který je v prodlení s hrazením jakékoliv faktury s dílčí splátkou více jak 1 den po splatnosti faktury.
 • Přístup zákazníka prodávající obnoví po uhrazení faktury/faktur po splatnosti.
 • U splátkového prodeje může zákazník garanci vrácení peněz uplatnit nejpozději do 14 dnů od zaslání přístupových údajů po uhrazení 1. splátky.
 • Prodlení zákazníka s úhradou dílčí splátky více jak 10 dní po době splatnosti se považuje za podstatné porušení smlouvy a prodávající má právo z uvedeného důvodu od smlouvy odstoupit.
 • Zákazník bere na vědomí, že prodávající není povinen zajistit zákazníkovi nárokové živé konzultace, webináře apod., pokud tyto byly součástí online vzdělávacího programu/produktu a proběhnou v době, kdy byl zákazníkovi zamezen přístup do programu pro neplnění jeho uhrazovacích povinností dle OP.
 •  
 • B) ŽIVÉ AKCE – SEMINÁŘE
 • Účastník se na seminář přihlašuje prostřednictvím webového rozhraní vybraného produktu, odesláním prodejního formuláře, a to nejpozději 7 dní před začátkem akce. Pozdější přihlášky je možno akceptovat po předchozí telefonické nebo emailové  domluvě.
 • Online přihlášky jsou ze strany prodávajícího potvrzovány na email, který byl uveden účastníkem na prodejním formuláři. Spolu s potvrzením je zaslána účastníkovi faktura s datem splatnosti a ceny za seminář.
 • Zařazení účastníků na seminář bude uskutečněno podle pořadí uhrazených přihlášek. Účastník bude vyrozuměn v případě, že nebude zařazen z důvodů naplněné kapacity.
 • Cena semináře včetně informace o tom, že je cena s DPH,  je  uvedena na webovém rozhraní prodávajícího. Cena je vždy uvedena i na prodejním formuláři.
 • Cena semináře je určena v závislosti na délce konání semináře, osobě lektora, poskytovaných materiálech, zajištěném občerstvení, místě konání apod.
 • Účastník se zavazuje uhradit cenu semináře dle splatnosti uvedené na doručené faktuře a to převodem na účet prodávajícího. Po uhrazení kupní ceny zašle prodávající účastníkovi daňový doklad, a je-li uvedeno na webové stránce, i vstupenku.
 • Prodávající si vyhrazuje umožnit po předchozí konzultaci uhradit účastníku cenu za seminář v hotovosti v den konání semináře. V případě platby v hotovosti obdrží účastník daňový doklad u prezence.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo na případnou změnu termínu semináře, přednáškového sálu či zrušení semináře z organizačních a provozních důvodů. V případě změny termínu či zrušení semináře má účastník právo na vrácení 100% ceny semináře nebo absolvovat seminář v náhradním termínu nebo si vybrat jiný produkt prodávajícího ve stejné ceně.
 • Pořadatel nenese žádnou zodpovědnost za nedostatky ve službách kterékoliv třetí strany, kterou využívá při svých vlastních službách. Dále nenese zodpovědnost na zranění, škody a ztráty vzniklé účastníkům.
 • Odesláním prodejního formuláře uděluje účastník výslovný souhlas s pořízením fotek, video a audio nahrávek ze semináře.
 • Rádi bychom Vás upozornili, že účast na semináři je dobrovolná a každý účastník zodpovídá sám za sebe. Pokyny lektora jsou pouze návrhy, kterými se účastník řídí podle vlastního uvážení. Účastník bere na vědomí, že v průběhu semináře z oblasti pěveckého rozvoje může být vystaven fyzickému, psychickému či emocionálnímu zatížení. Účast na seminářích je určena zdravým svébytným lidem, kteří netrpí žádnou duševní či mentální poruchou.
 • V případě že účastník semináře v současné době podstupuje jakýkoliv druh léčby, zavazuje se před zahájením semináře informovat lektory o této skutečnosti a o charakteru obtíží, které jsou důvodem léčby. Dále je doporučeno, aby o účasti na semináři informoval svého ošetřujícího lékaře nebo psychiatra.
 • Vybrané vzdělávací programy podléhají právní ochraně dle autorského práva, účast na semináři neopravňuje účastníka získané znalosti vyučovat a ani jinak komerčně využívat a vydávat za své.
 • Prosíme účastníky, aby ostatní nerušili svým pozdním příchodem. Prezence účastníků začíná 15 minut před zahájením semináře, není-li uvedeno jinak. Čas ukončení seminářů je uveden orientačně.
 • V případě, že je účastník mladší 18 let, nenese za něj pořadatel, lektor ani prodávající odpovědnost po celou dobu kurzu, před ani po něm. Odpovědnost za účastníky mladší 18 let nese jeho zákonný zástupce.
 • Storno podmínky
  • Žádost a zrušení /odhlášení zašlete emailem na adresu skola@modernizpev.cz. Při zrušení objednávky je nutné uvést Vaše jméno, email a číslo variabilního symbolu objednávky.
  • Pokud se odhlásíte více jak 14 dní před datem konání semináře, vrátíme Vám 100% z uhrazené ceny. Místo vratky má účastník možnost již uhrazenou cenu převést na koupi jiného produktu z nabídky poskytovatele v plné ceně semináře.
  • Pokud se odhlásíte méně než 14 dní před datem konáním semináře, bude Vám účtován storno poplatek ve výši 100% ceny semináře.
  • Peníze Vám budou vráceny na stejný účet, ze kterého byly prostředky uhrazeny poté, co bude ze strany účastníka na emailovou adresu poskytovatele doručeno potvrzení o přijetí opravného daňového dokladu.
  • Účastník může za sebe poslat náhradníka, kterého si sám nejde. Storno poplatek se neplatí a celá platba je přesunuta k novému účastníkovi.
  • Pokud se účastník akce nezúčastní, účastnický poplatek se nevrací.
 •  
 • C) ŽIVÁ AKCE – LETNÍ PĚVECKÉ SOUSTŘEDĚNÍ
 • Účastník se na soustředění přihlašuje prostřednictvím webového rozhraní vybraného produktu, odesláním prodejního formuláře, a to nejpozději 14 dní před začátkem akce. Pozdější přihlášky je možno akceptovat po předchozí telefonické nebo emailové  domluvě.
 • Online přihlášky jsou ze strany prodávajícího potvrzovány na email, který byl uveden účastníkem na prodejním formuláři. 
 • Zařazení účastníků na soustředění bude uskutečněno podle pořadí uhrazených přihlášek. Účastník bude vyrozuměn v případě, že nebude zařazen z důvodů naplněné kapacity.
 • Cena soustředění včetně informace o tom, že je cena s DPH,  je  uvedena na webovém rozhraní prodávajícího. Cena je vždy uvedena i na prodejním formuláři.
 • Cena soustředění je určena v závislosti na délce konání soustředění, osobě lektora, poskytovaných materiálech, místě konání apod.
 • Účastník se zavazuje uhradit cenu soustředění do data uvedeného na prodejním formuláři a to převodem na účet prodávajícího.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo na případnou změnu termínu soustředění, přednáškového sálu či zrušení soustředění z organizačních a provozních důvodů. V případě změny termínu či zrušení soustředění má účastník právo na vrácení 100% ceny soustředění.
 • Pořadatel nenese žádnou zodpovědnost za nedostatky ve službách kterékoliv třetí strany, kterou využívá při svých vlastních službách. Dále nenese zodpovědnost na zranění, škody a ztráty vzniklé účastníkům. Pořadatel též nenese odpovědnost za účastníky mladší 18 let. Účastník mladší 18 let musí mít s sebou na soustředění zákonného zástupce, který za něj nese zodpovědnost po celou dobu soustředění a tento zákonný zástupce je též účastníkem soustředění.
 • Odesláním prodejního formuláře uděluje účastník výslovný souhlas s pořízením fotek, video a audio nahrávek ze soustředění.
 • Rádi bychom Vás upozornili, že účast na soustředění je dobrovolná a každý účastník zodpovídá sám za sebe. Pokyny lektora jsou pouze návrhy, kterými se účastník řídí podle vlastního uvážení. Účastník bere na vědomí, že v průběhu soustředění z oblasti pěveckého rozvoje může být vystaven fyzickému, psychickému či emocionálnímu zatížení. Účast na soustředěních je určena zdravým svébytným lidem, kteří netrpí žádnou duševní či mentální poruchou.
 • V případě že účastník soustředění v současné době podstupuje jakýkoliv druh léčby, zavazuje se před zahájením semináře informovat lektory o této skutečnosti a o charakteru obtíží, které jsou důvodem léčby. Dále je doporučeno, aby o účasti na soustředění informoval svého ošetřujícího lékaře nebo psychiatra.
 • Vybrané vzdělávací programy podléhají právní ochraně dle autorského práva, účast na soustředění neopravňuje účastníka získané znalosti vyučovat a ani jinak komerčně využívat a vydávat za své.
 • Prosíme účastníky, aby ostatní nerušili svým pozdním příchodem. Čas ukončení soustředění je uveden orientačně.
 • Storno podmínky
  • Žádost a zrušení /odhlášení zašlete emailem na adresu skola@modernizpev.cz. Při zrušení objednávky je nutné uvést Vaše jméno a email.
  • Storno podmínky se odvíjí od vaší volby platby:
  • 4.000,-Kč (platba do 31.5.) – možnost storna do 30.6. se stornopoplatkem 25% a storna do 31.7. se stornopoplatkem 50%, později nejde stornovat
  • 4.500,-Kč (platba od 1.6. do 30.6.) – možnost storna do 31.7. se stornopoplatkem 50%, později nejde stornovat
  • 5.000,-Kč (platba od 1.7. do 31.7.) – nejde stornovat
  • 5.500,-Kč (platba kdykoli) – možnost storna nejpozději 48 hodin předem
  • Peníze Vám budou vráceny na stejný účet, ze kterého byly prostředky uhrazeny poté, co bude ze strany účastníka na emailovou adresu poskytovatele doručena žádost o zrušení.
  • Účastník může za sebe poslat náhradníka, kterého si sám nejde. Storno poplatek se neplatí a celá platba je přesunuta k novému účastníkovi.
  • Pokud se účastník akce nezúčastní, účastnický poplatek se nevrací
 •  
 •  D) KOMPLEXNÍ PŮLROČNÍ KURZ (PRAHA + ONLINE)
  • Účastník se na kurz přihlašuje prostřednictvím webového rozhraní vybraného produktu, odesláním prodejního formuláře, a to nejpozději 7 dní před začátkem akce. Pozdější přihlášky je možno akceptovat po předchozí telefonické nebo emailové  domluvě.
  • Online přihlášky jsou ze strany prodávajícího potvrzovány na email, který byl uveden účastníkem na prodejním formuláři. Spolu s potvrzením je zaslána účastníkovi faktura s datem splatnosti a ceny za seminář.
  • Zařazení účastníků na kurzu bude uskutečněno podle pořadí uhrazených přihlášek. Účastník bude vyrozuměn v případě, že nebude zařazen z důvodů naplněné kapacity.
  • Cena kurzu včetně informace o tom, že je cena s DPH,  je uvedena na webovém rozhraní prodávajícího. Cena je vždy uvedena i na prodejním formuláři.
  • Cena kurzu je určena v závislosti na délce konání semináře, osobě lektora, poskytovaných materiálech, zajištěném občerstvení, místě konání apod.
  • Účastník se zavazuje uhradit cenu kurzu dle splatnosti uvedené na doručené faktuře a to převodem na účet prodávajícího. Po uhrazení kupní ceny zašle prodávající účastníkovi daňový doklad, a je-li uvedeno na webové stránce, i vstupenku.
  • Prodávající si vyhrazuje umožnit po předchozí konzultaci uhradit účastníku cenu za seminář v hotovosti v den konání prvního živého semináře z půlročního kurzu. V případě platby v hotovosti obdrží účastník daňový doklad u prezence.
  • Pořadatel si vyhrazuje právo na případnou změnu termínu seminářů, přednáškového sálu či zrušení semináře z organizačních a provozních důvodů. V případě změny termínu či zrušení semináře má účastník právo na vrácení 100% ceny semináře nebo absolvovat seminář v náhradním termínu nebo si vybrat jiný produkt prodávajícího ve stejné ceně.
  • Pořadatel nenese žádnou zodpovědnost za nedostatky ve službách kterékoliv třetí strany, kterou využívá při svých vlastních službách. Dále nenese zodpovědnost na zranění, škody a ztráty vzniklé účastníkům.
  • Odesláním prodejního formuláře uděluje účastník výslovný souhlas s pořízením fotek, video a audio nahrávek ze semináře.
  • Rádi bychom Vás upozornili, že účast na kurzu je dobrovolná a každý účastník zodpovídá sám za sebe. Pokyny lektora jsou pouze návrhy, kterými se účastník řídí podle vlastního uvážení. Účastník bere na vědomí, že v průběhu kurzu z oblasti pěveckého rozvoje může být vystaven fyzickému, psychickému či emocionálnímu zatížení. Účast na kurzu je určena zdravým svébytným lidem, kteří netrpí žádnou duševní či mentální poruchou.
  • V případě že účastník kurzu v současné době podstupuje jakýkoliv druh léčby, zavazuje se před zahájením kurzu informovat lektory o této skutečnosti a o charakteru obtíží, které jsou důvodem léčby. Dále je doporučeno, aby o účasti na kurzu informoval svého ošetřujícího lékaře nebo psychiatra.
  • Vybrané vzdělávací programy podléhají právní ochraně dle autorského práva, účast na kurzu neopravňuje účastníka získané znalosti vyučovat a ani jinak komerčně využívat a vydávat za své.
  • Prosíme účastníky, aby ostatní nerušili svým pozdním příchodem. Prezence účastníků začíná 15 minut před zahájením semináře, není-li uvedeno jinak. Čas ukončení seminářů na kurzu je uveden orientačně.
  • V případě, že je účastník mladší 18 let, nenese za něj pořadatel, lektor ani prodávající odpovědnost po celou dobu kurzu, před ani po něm. Odpovědnost za účastníky mladší 18 let nese jeho zákonný zástupce.
  • Storno podmínky
   • Žádost a zrušení /odhlášení zašlete emailem na adresu skola@modernizpev.cz. Při zrušení objednávky je nutné uvést Vaše jméno, email a číslo variabilního symbolu objednávky.
   •  Pokud se odhlásíte více jak 14 dní před datem konání prvního živého skupinového semináře z půlročního kurzu, vrátíme Vám 100% z uhrazené ceny. Místo vratky má účastník možnost již uhrazenou cenu převést na koupi jiného produktu z nabídky poskytovatele v plné ceně kurzu.
   • Pokud se odhlásíte méně než 14 dní před datem konáním prvního semináře z kurzu, bude Vám účtován storno poplatek ve výši 100% ceny kurzu.
   • Peníze Vám budou vráceny na stejný účet, ze kterého byly prostředky uhrazeny poté, co bude ze strany účastníka na emailovou adresu poskytovatele doručeno potvrzení o přijetí opravného daňového dokladu.
   • Účastník může za sebe poslat náhradníka, kterého si sám nejde. Storno poplatek se neplatí a celá platba je přesunuta k novému účastníkovi.
   • Pokud se účastník semináře, lekce, nebo analýzy nezúčastní, účastnický poplatek se nevrací.
   • Omluvu z lekcí (ať už v Praze nebo online přes Skype) je nutné poslat lektorovi nejpozději 7 dní před plánovaným termínem lekce, jinak lekce propadá.
   • Všechny sólové lekce a analýzy nahrávek je nutné absolvovat nejpozději do 30.6.2019
  • E) ŽIVÁ AKCE – WORKSHOP S CELEBRITOU
   • Účastník se na soustředění přihlašuje prostřednictvím webového rozhraní vybraného produktu, odesláním prodejního formuláře, a to nejpozději 5 dní před začátkem akce. Pozdější přihlášky je možno akceptovat po předchozí telefonické nebo emailové  domluvě.
    Online přihlášky jsou ze strany prodávajícího potvrzovány na email, který byl uveden účastníkem na prodejním formuláři. 
    Zařazení účastníků na WORKSHOP bude uskutečněno podle pořadí uhrazených přihlášek. Účastník bude vyrozuměn v případě, že nebude zařazen z důvodů naplněné kapacity.
    Cena workshopu včetně informace o tom, že je cena s DPH,  je  uvedena na webovém rozhraní prodávajícího. Cena je vždy uvedena i na prodejním formuláři.
    Cena soustředění je určena v závislosti na délce konání workshopu, osobě lektora, poskytovaných materiálech, místě konání apod.
    Účastník se zavazuje uhradit cenu workshipu do data uvedeného na prodejním formuláři a to převodem na účet prodávajícího.
    Pořadatel si vyhrazuje právo na případnou změnu termínu workshopu, přednáškového sálu či zrušení workshopu z organizačních a provozních důvodů. V případě změny termínu či zrušení workshopu má účastník právo na vrácení 100% ceny workshopu.
    Pořadatel nenese žádnou zodpovědnost za nedostatky ve službách kterékoliv třetí strany, kterou využívá při svých vlastních službách. Dále nenese zodpovědnost na zranění, škody a ztráty vzniklé účastníkům. Pořadatel též nenese odpovědnost za účastníky mladší 18 let. Účastník mladší 18 let musí mít s sebou na workshopu zákonného zástupce, který za něj nese zodpovědnost po celou dobu workshipu a tento zákonný zástupce je též účastníkem workshopu.
    Odesláním prodejního formuláře uděluje účastník výslovný souhlas s pořízením fotek, video a audio nahrávek z workshopu.
    Rádi bychom Vás upozornili, že účast na workshopu je dobrovolná a každý účastník zodpovídá sám za sebe. Pokyny lektora jsou pouze návrhy, kterými se účastník řídí podle vlastního uvážení. Účastník bere na vědomí, že v průběhu workshopu z oblasti pěveckého rozvoje může být vystaven fyzickému, psychickému či emocionálnímu zatížení. Účast na workshopu je určena zdravým svébytným lidem, kteří netrpí žádnou duševní či mentální poruchou.
    V případě že účastník workshopu v současné době podstupuje jakýkoliv druh léčby, zavazuje se před zahájením workshopu informovat lektory o této skutečnosti a o charakteru obtíží, které jsou důvodem léčby. Dále je doporučeno, aby o účasti na workshopu informoval svého ošetřujícího lékaře nebo psychiatra.
    Vybrané vzdělávací programy podléhají právní ochraně dle autorského práva, účast na workshopu neopravňuje účastníka získané znalosti vyučovat a ani jinak komerčně využívat a vydávat za své.
    Prosíme účastníky, aby ostatní nerušili svým pozdním příchodem. Čas ukončení workshopu je uveden orientačně.
    Storno podmínky: Žádost a zrušení /odhlášení zašlete emailem na adresu skola@modernizpev.cz. Při zrušení objednávky je nutné uvést Vaše jméno a email.
    Storno podmínky se odvíjí od vaší volby platby (datum možného storna je uveden na prodejním formuláři).
    Peníze Vám budou vráceny na stejný účet, ze kterého byly prostředky uhrazeny poté, co bude ze strany účastníka na emailovou adresu poskytovatele doručena žádost o zrušení.
    Účastník může za sebe poslat náhradníka, kterého si sám nejde. Storno poplatek se neplatí a celá platba je přesunuta k novému účastníkovi.
    Pokud se účastník akce nezúčastní, účastnický poplatek se nevrací.
 • F) On-line MĚSÍČNÍ ČLENSTVÍ VE VIRTUÁLNÍ ŠKOLE a podmínky opakovaných plateb a zrušení členství
  • Zájemce se do členství přihlašuje prostřednictvím webového rozhraní vybraného produktu - tedy členství ve virtuální škole, odesláním prodejního formuláře, a datem odeslání objednávky a zaplacení měsíčnho členství se zahajuje měsíční členství ve Virtuální škole.
   Online objednávka členství je ze strany prodávajícího potvrzována na email, který byl uveden zájemcem na prodejním formuláři. Spolu s potvrzením je zaslána členovi faktura a přístupové údaje do členství e-mailem zvlášť.
  • Cena, opakovaná platba a zrušení členství:
   Cena měsíčního členství včetně informace o tom, že je cena s DPH, je uvedena na webovém rozhraní prodávajícího. Cena je vždy uvedena i na prodejním formuláři a objednavatel souhlasí odesláním objednávky s opakovanými platbami za měsíční členství.
   Každý měsíc bude členovi stržena opakovaná platba za měsíční členství (stále stejná částka) - měsíční členství však lze kdykoliv ukončit, ale je nutné vyplnit žádost o ukončení členství přímo na speciální stránce k tomuto určené přímo uvnitř členství - vyplnit žádost je nutné nejpozději 7 dní před ukončením daného zaplaceného měsíčního členství, aby prodávající mohl žádost o ukončení řádně zpracovat. Při žádosti o ukončení členství méně než 7 dní před další opakovanou platbou prodávající negarantuje, že stihne žádost zpracovat včas, aby nebyla stržena opakovaná platba za další měsíc a člen tuto podmínku bere odesláním objednávky na vědomí a je o tom řádně informován i na prodejní stránce daného členství. Vrácení platby za měsíční členství vzhledem k povaze produktu není možné, lze však zrušit členství, dle podmínek výše, aby nebyla stržena další platba za další měsíc.
  • Obsah členství je uveden na prodejní stránce členství na webovém rozhraní prodejce, a obsah členství se může v průběhu času měnit, o této skutečnosti však bude prodávající všechny členy informovat nejpozději 30 dní před změnou obsahu členství e-mailem, aby si mohl každý člen zhodnotit sám, zda v členství bude nadále chtít zůstat za nových podmínek, či členství zrušit, tímto tedy prodejce garantuje objednaný obsah dané služby.
  • Veškerý obsah členství podléhá právní ochraně dle autorského práva, neopravňuje tak členy získané znalosti vyučovat a ani jinak komerčně využívat a vydávat za své.
  • Informace zahrnuté v členství jsou pouze k edukačním účelům a negarantují žádné pracovní nabídky/úspěch u konkurzů apod. Není zde dovoleno vkládání reklamy, sexuální, rasistický a politický obsah. Kdokoliv, kdo poruší tato pravidla bude s okamžitou platností vyřazen a přestane mít přístup k obsahu členství.
 1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
 1. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách prodávajícího specifikovaných v bodě 1.5.
 2. Stížnosti a připomínky Spotřebitele, které se týkají smluvního vztahu uzavřeného mezi prodávajícím a kupujícím vyřizuje prodávající, stížnosti může Spotřebitel uplatnit na adrese skola@modernizpev.cz. Pokud je stížnost svým obsahem reklamací, bude stížnost vyřízena jako reklamace. Spotřebitelé se se svými stížnostmi mohou obracet rovněž na orgány dohledu a státního dozoru, Českou obchodní inspekci či Úřad pro ochranu osobních údajů.
 3. Veškeré právní spory vzniklé v souvislosti s kupní smlouvou budou řešeny v občanském soudním řízení obecnými soudy České republiky.
 4. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 5. Prodávající si vyhrazuje právo u vybraných produktů upravit další práva a povinnosti smluvních stran nad rámec těchto obchodních podmínek. Tato pravidla budou vždy uvedena na webových stránkách příslušného produktu a mají přednost před ustanoveními OP.
 6. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována korporací v elektronické podobě a není veřejně přístupná.
 7. Toto aktuální znění obchodních podmínek je platné a účinné od 2. dubna 2024.

Děkujeme Vám za čas, který jste strávili přečtením obchodních podmínek.

Informace pro kupující: v případě změny obchodních podmínek, jsou platné obchodní podmínky, které byly v platnosti k datu nákupu.